02 septembrie, Chișinău. Agenția pentru Eficiență Energetică prezintă Registrul auditorilor energetici calificați pentru categoriile Clădiri, Industrie și Transport. Registrul actualizat poate fi accesat pe link-ul: https://aee.gov.md/storage/eficienta%20energetica/Manageri.Raionali/Registrul%20electronic%20al%20auditorilor%20energetici%2023.08.2021.pdf În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 676/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic (HG 676/2020), dar și prevederile Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, Agenția pentru Eficiență Energetică este instituția de stat responsabilă de calificarea și înregistrarea auditorilor energetici în Registrul electronic al auditorilor energetici. Totodată, în conformitate cu pct.7 din Regulamentul menționat mai sus: „Este calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici orice solicitant persoană fizică care întrunește cumulativ următoarele condiții: 1) este cetățean al Republicii Moldova; 2) are studii superioare de profil energetic și/sau tehnic specifice categoriei pentru care se solicită calificarea și întrunesc cerințele minime stabilite față de acestea. Solicitanții care dețin studii superioare de profil energetic și/sau tehnic, dar nu întrunesc cerințele minime stabilite față de acestea, sau cei care au fost calificați și înregistrați pentru una dintre categoriile prevăzute la pct. 9 și vor să fie calificați și înregistrați pentru altă categorie trebuie să prezinte Agenției un certificat de absolvire a unui curs de formare/perfecționare specific categoriei pentru care vor să solicite calificarea, emis de către instituțiile/organizațiile cu drept de formare profesională, instituțiile de învățământ acreditate și/sau de către Agenție. „Iar conform pct. 9 din același Regulament: „Auditorii energetici pot fi calificați și înregistrați în Registrul electronic al auditorilor energetici pentru una sau mai multe categorii, după cum urmează: categoria Clădiri – orice tip de clădire, inclusiv iluminatul public; categoria Industrie – orice proces industrial, inclusiv cele aferente activităților în agricultură și silvicultură; categoria Transport – orice tip și formă de transport.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.