Legislatie - Reforma sistemului de justiţie în Republica MoldovaCu regret constatăm, că oamenilor le este caracteristic să-şi piardă controlul asupra emoţiilor şi drept urmare fiecare din noi este atras periodic involuntar într-o situaţie conflictuală  în rezultatul tonalităţii ofensatoare  sau acțiunilor, cuvintelor jignitoare, aduse nouă de interlocutor. Aceste situaţii pot apărea oriunde, inclusiv în discuţii cu vecinii, colegii de la serviciu, parteneri de afaceri, între prestatorii de servicii şi clienţi, în instituţii publice etc. Aşa dar noi putem fi insultaţi sau jigniţi, fapt ce atinge demnitatea şi onoarea noastră. 

Este posibil a compensa suferinţele noastre și pedepsi persoana vinovată? Cu siguranţă – da!

Pentru a răspunde mai complet la această întrebare este necesar să stabilim ce este o insultă şi cum tratează acest fenomen legislaţia Republicii Moldova. Nici o lege nu ne oferă expres noţiunea  injuriei sau insultei. Noi găsim reglementări legale doar la capitolul apărării onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, cînd aceasta a fost lezată. Pe de altă parte, definiţie găsim în literatura juridică la „onoare” care se defineşte drept o apreciere pozitivă în conştiinţa socială a unei anumite persoane, iar „demnitatea” reprezintă autoaprecierea persoanei întemeiată pe aprecierea societăţii.  Avind nuanţe diferite, orice persoană suferă, dacă onoarea sau demnitatea sa a fost ştirbită prin afirmaţii (verbale sau scrise) sau prin anumite acţiuni (pălmuire, scuipă, gest obscen), indiferent, dacă acestea au fost avut loc în privat sau public, inclusiv prin internet.

Cum poate fi pedepsit contravenientul?

Legislaţia în vigoare nu prevede careva pedeapsă penală pentru lezarea onoarei şi demnităţii persoanei. Persoana înjosită are posibilitatea solicitării dezminţirii informaţiei, solicitării compensării prejudiciului moral şi a celui material. Acest drept poate fi materializat prin adresarea directă către persoana vinovată cu satisfacerea benevolă de acesta a anumitor solicitări. Printre acestea pot fi numite: publicarea unei dezminţiri, anunţarea în public a regretului sau realizarea altor acţiuni, care duc la restabilirea autoaprecierii şi a reputaţiei persoanei în societate.

Ca regulă persoana vinovată nu recunoaşte vina, din care cauză urmează a înainta o cerere către persoana ierarhic superioară, dacă avem o situaţie cu un funcţionar public, sau cerere de chemare în judecată. În cererea de chemare în judecată urmează să fie indicat: cine, în care împrejurări, prin care acţiuni (inacţiuni) şi cînd i-a lezat onoarea, demnitatea, reputaţia profesională; în ce concret se exprimă dauna morală (care suferinţe fizice sau psihice), ce sumă concretă în bani reclamantul cere de la pîrît pentru repararea daunei morale, prin care probe se confirmă argumentele invocate. Toate aceste aspecte minuţios for fi examinate de instanja de judecată. Cu siguranţă se va lua în consideraţie caracterul informaţiilor răspîndite (private, de sănătate, de familie), de sfera de răspîndire a informaţiei (într-o ediţie republicană, raională, sau într-un cerc restrîns de persoane), de gravitatea şi întinderea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de impactul social asupra persoanei, de proporţionalitatea între acordarea despăgubirilor şi gradul în care reputaţia a fost lezată, de gradul de vinovăţie a autorului prejudiciului, de măsura în care această compensare aduce satisfacţie persoanei vătămate, de publicarea rectificării, replicii sau dezminţirii pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti, de alte circumstanţe relevante. Important este de reţinut, că apărarea onoarea şi demnităţii cu aceleaşi acţiuni faţă de persoana vinovată – injurie, publicarea unor informaţii jignitoare etc. – duce inevitabil la prierderea dreptului victimei de a solicita unilateral compensaţii şi recuperarea prejurdiciului moral şi material.

O categorie separată la acest capitol sunt funcţionarii publici, care în cadrul executării obligaţiunilor sale de serviciu îşi mai permit să lezeze onoarea şi demnitatea persoanei, care solicită o consultaţie, se adresează cu o plîngere sau solicită o asistenţă. Plîngerea DVS împotriva unor astfel de acţiuni urmează a fi înaintată imediat conducerii insituţiei în cauză, care este obligată să investigheze cazul expus şi să Vă informeze despre sancţiuniunile aplicate persoanei vinovate.

Prin respectarea reciprocă a onoarei şi demnitătăţii personale inevitabil va creşte şi calitatea deservirii noastre, a liniştei şi a confortului psihologic a persoanelor din societatea noastră.