Pledând constant pentru cultura informaţională, Biblioteca Universităţii Tehnice a Moldovei întreprinde un şir de acţiuni pentru a ajuta utlizatorii să se orienteze în torentul enorm de informaţie, să beneficieze eficient de serviciile bibliotecar-bibliografice, dar și să conştientizeze nevoia de informare, înţelegerea, evaluarea şi critica informaţiei obţinute, folosirea şi gestionarea acesteia pentru dezvoltarea cunoaşterii. În vederea formării culturii informaţiei a utilizatorilor, bibliotecarii asigură o iniţiere de bază, explicând cum este organizată şi funcţionează biblioteca, ce servicii oferă. Această etapă o trec toţi utilizatorii la înscrierea în bibliotecă. Lecţiile de iniţiere sunt susţinute de către bibliotecari la toate bibliotecile facultăţilor. În acest sens, este binevenită implicarea tuturor universitarilor, în special a responsabililor de disciplina Iniţiere în specialitate…”, care îi orientează pe studenţi în căutarea informaţiei: profesorii urmăresc noile apariţii editoriale în sprijinul procesului de învăţământ; doctoranzii manifestă interes față de lucrările recente şi de calitate pentru studiul de cercetare individual; studenţii, cea mai largă categorie de utilizatori, au motivaţia pregătirii seminarelor, tezelor de an şi de licenţă. Astfel, la iniţiativa conf. univ., dr. Tatiana CAPCANARI, în cadrul disciplinei „Iniţiere în ştiinţa şi tehnilogia alimentelor”, studenţii din anul I, specialităţile TMAP, TPA, TVPF, IMIA, SPN au fost iniţiaţi în Cultura Informaţiei. Lecţiile au fost susţinute de către Lilia POPOV, şef serviciu Bibliografie. Documentare ştiinţifică, BTŞ. Concomitent, la toate bibliotecile filiale studenţii din anul I de studii sunt ghidaţi şi orientaţi în utilizarea eficientă a resurselor informaţionale. În același context de idei, Biblioteca furnizează și instruiri privind cunoaşterea instrumentelor bibliografice de referinţă. Activitatea dată se realizează, de regulă,  la cererea îndrumătorilor de grupă sau a cadrelor didactice responsabile de disciplina „Iniţiere în specialitate…”. Există şi un al treilea nivel la care utilizatorii sunt ajutaţi să se obişnuiască să stăpânească informaţia (să evalueze rezultatele unei căutări, să distingă sursele primare şi cele secundare, să perceapă în cadrul unui document opiniile, omisiunile, propaganda, să opereze cu informaţia utilă şi de valoare, să ştie cum este ea produsă). Această activitate bibliotecarii o fac la solicitarea cadrelor didactice, care asigură module, precum Creativitatea şi Inventica, Cercetarea ştiinţifică etc., dar şi la cererea individuală a utilizatorilor. Cultura informaţională este un fenomen complex, astfel că motivaţia nevoii de informare în mediul universitar este permanentă.