economia Camera di Commercio e Industria di Moldova roCamera de Comerţ şi Industrie (CCI) este o organizaţie neguvernamentală, autonomă şi independentă, formată de către agenţi economici din Republica Moldova, activitatea CCI fiind reglementată prin Lege a Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie”, nr. 393-XIV din 13.05.1999. Obiectivul major al CCI este crearea unui mediu favorabil şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea intereselor membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu cercurile de afaceri străine.

Prin activităţile pe care le desfăşoară, CCI urmăreşte promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi sprijinirea agenţilor economici din Republica Moldova. În acest sens, CCI organizează expoziţii, misiuni şi forumuri economice în ţară şi peste hotare, desfăşoară întrevederi de afaceri, vizite la întreprinderi, prezentări de companii şi produse etc.

Instituţia camerală acordă asistenţă în dezvoltarea diferitor genuri de activitate de întreprinzător, ţinându-se cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării.

Fiind reprezentant oficial al mediului de afaceri, CCI participă la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor sau care sunt orientate spre înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă, ce nu sunt determinate de normele dreptului public. Specialiştii Camerei iau parte activă la şedinţele săptămânale ale Grupului Naţional de Lucru (comisie cu caracter consultativ de pe lângă Guvernul RM), reprezentând interesele în ansamblu ale comunităţii de afaceri. Astfel, Camera de Comerţ şi Industrie contribuie la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat.

Una dintre funcţiile de bază ale CCI este organizarea învăţământului profesional şi sporirii calificării de întreprinzător. Centrul de Formare Continuă al CCI a RM desfăşoară seminare, traininguri, cursuri şi proiecte de instruire, inclusiv, cu implicare experţilor de peste hotare. Temele abordate în cadrul acestora sunt stabilite în dependenţă de necesităţile reprezentanţilor sectorului real al economiei.

Indiferent de genul de activitate sau de forma organizatorică a întreprinderii, specialiştii CCI le acordă businessmenilor consultanţă, asigura informarea acestora cu noutăţile legislative în domeniu.

În vederea soluţionării litigiilor comerciale pe cale amiabilă, din 1994, pe lângă CCI a RM activează Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional. Arbitrii de aici sunt persoane cu o înaltă calificare şi o bogată experienţă în domeniul dreptului şi/sau în relaţiile economice internaţionale şi posedă cunoştinţe speciale, necesare pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de competenţa Curţii de Arbitraj.

CCI a RM contribuie la dezvoltarea activităţii economice externe şi a exportului de mărfuri, lucrări şi servicii. Instituţia camerală oferă servicii de broker vamal, eliberează carnete ATA, certificate de origine nepreferenţiale pentru mărfurile de export, efectuează expertiza mărfurilor.

Pentru ca serviciile şi activităţile CCI să fie mai accesibile pentru întreprinderile din diferite regiuni ale ţării, inclusiv pentru cele din stânga Nistrului, sistemul cameral este format din 10 filiale: Bălţi, Cahul, Edineţ, Găgăuzia, Hânceşti, Orhei, Râbniţa, Soroca, Tighina, Ungheni, care, la rândul lor, au mai multe reprezentanţe în regiunile deservite.

În august 2012, la Chișinău, a avut loc Congresul III al Camerei de Comerţ şi Industrie a Moldovei. La reuniune au participat factori de decizie ai administrației publice centrale, corpul diplomatic acreditat în Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale partenere ale CCI a Moldovei, Camere de Comerț de peste hotare, agenți economici. În cadrul ședinței au fost prezentate totalurile activităţii CCI pentru perioada 2007-2012, a fost discutat și stabilit programul de activitate al Camerei pentru următorii cinci ani, iar Gheorghe Cucu a fost reales în calitate de președinte al CCI.

Printre evenimentele de rezonanță organizate de CCI sunt Expoziția națională ”Fabricat în Moldova”, Concursul ”Marca comercială a anului”, Concursul pentru cel mai bun vin de casă ”Polobocul de aur” etc. Toate activităţile CCI sunt orientate spre susţinerea întreprinzătorilor, îmbunătăţirea mediului de afaceri, formarea şi menţinerea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională.

În prezent, Camera de Comerţ şi Industrie a RM are peste 1400 de membri – întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în toate sferele economiei naţionale. Lista acestora, domeniile de activitate şi datele de contact sunt publicate în Registrul Membrilor CCI, precum şi pe pagina web a instituţiei camerale: www.chamber.md.