Care sunt principalele tipuri de activitate pe care le efectuează Portul Internațional Liber Giurgiulești? PILG este un nod logistic de importanță strategică care oferă importatorilor și exportatorilor moldoveni servicii de transbordare și depozitare a mărfurilor, cu acces la o infrastructură de transport trimodală. Portul este amplasat pe secțiunea maritimă a fl. Dunărea și permite intrarea barjelor fluviale și a navelor maritime cu pescaj de până la 7 m și, respectiv, a navelor cu o capacitate de până la 10.000 tone. În prezent, PILG oferă servicii de transbordare la patru terminale: terminalul petrolier, dotat cu un parc de rezervoare cu o capacitate de 45 000 de tone de combustibil, prin care sunt importate produse petroliere și îngrășăminte lichide și prin care se exportă ulei de floarea-soarelui; două terminale cerealiere prin care se exportă cereale și semințe; și un terminal de mărfuri generale și de containere unde se transbordează o gamă largă de mărfuri, printre care se numără – la import – cărbune, îngrășăminte, oțel și diverse materiale de construcții, cum ar fi nisip, pietre și pietriș, precum și – la export – cereale, DDGS și fier vechi. În plus, portul este bine conectat cu linii de cale ferată cu ecartament larg și îngust. De exemplu, există o conexiune regulată de trenuri-bloc pentru transportul containerelor între Giurgiulești și terminalul de containere operat de DP World din Constanța, care ajută la reducerea traficului de camioane și reprezintă o alternativă pentru a evita timpii de așteptare îndelungați la frontiere.

Cum se poziționează portul în raport cu alte porturi din regiune? Chiar și înainte de războiul din Ucraina, în 2021, volumul de mărfuri transbordate în Portul Internațional Liber Giurgiulești se ridica la peste 1,4 milioane de tone, fapt ce a plasat portul chiar pe locul trei în topul porturilor dunărene. Evident, odată cu începerea războiului, porturile ucrainene de pe Dunăre și-au mărit volumele de mărfuri transbordate, în timp ce volumul mărfurilor transbordate în PILG a crescut cu 30%, ajungând la peste 1,8 M tone în 2022, PILG poziționându-se astfel pe locul 4 printre porturile dunărene. În prima jumătate a anului 2023 am înregistrat o creștere suplimentară de 6%, iar volumul mărfurilor transbordate în port a depășit 1 milion de tone de mărfuri transbordate. Deși extinderea fizică a liniei riverane este limitată de frontierele cu România și Ucraina, Portul Internațional Liber Giurgiulești este proiectat astfel încât să satisfacă în întregime necesitățile Republicii Moldova.

Cum se dezvoltă zona parcului de afaceri din PILG? Pe parcursul ultimilor ani, am înregistrat o creștere substanțială a investițiilor, în special pentru construcția depozitelor de cereale în baza contractelor de sublocațiune pe care le avem încheiate cu unii dintre cei mai mari comercianți de cereale din Moldova. Alte companii și-au exprimat interesul de a lua în sublocațiune terenuri pe teritoriul PILG. Cu părere de rău, teritoriul disponibil în prezent este limitat și suntem în discuții cu guvernul pentru a extinde teritoriul PILG, așa cum este prevăzut în Acordul de Investiții.

Care este impactul războiului din Ucraina asupra operațiunilor portuare și cum evaluați recentele atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre? Războiul din țara vecină Ucraina a schimbat masiv lanțurile de aprovizionare din regiune, iar coridorul Dunării a devenit o linie de salvare majoră pentru Ucraina. PILG contribuie la menținerea lanțurilor de aprovizionare ucrainene prin exportul de cereale și ulei de floarea-soarelui din Ucraina și prin importul de combustibil care este transportat mai departe în Ucraina, chiar și atunci când volumele rămân relativ mici. Cu toate acestea, pentru a face față volumelor suplimentare, Danube Logistics și-a mărit personalul cu peste 25 la sută și a luat mai multe măsuri pentru a extinde capacitățile serviciilor sale. Desigur, atacurile recente asupra portului vecin Reni sunt îngrijorătoare. În pofida pagubelor substanțiale suferite de infrastructura porturilor ucrainene de la Dunăre, activitățile de transport maritim între porturile fluviale dunărene și Marea Neagră continuă să se desfășoare în ritm obișnuit. În același timp, Ucraina, Moldova și România caută modalități de optimizare în continuare a conexiunilor logistice. Cu suportul din partea inițiativei pentru coridoarele solidarității UE-Ucraina, Comisia Europeană identifică blocajele și încearcă să reducă barierele operaționale și administrative.

Care este contribuția Portului Internațional Liber Giurgiulești pentru economia Republicii Moldova? În primul rând, Danube Logistics precum și alte companii care dețin statutul de rezident în PILG au investit peste 130 de milioane de dolari în infrastructura și instalațiile portuare. Aceste investiții au permis întreprinderilor moldovenești să importe și să exporte mărfuri direct în și din Republica Moldova, fără a depinde de porturile din țările vecine, ceea ce a dus la scăderea prețurilor pentru mărfurile importate și la creșterea competitivității exporturilor moldovenești. Acest avantaj devine și mai vizibil în situațiile de criză, așa cum se întâmplă în prezent, când porturile ucrainene sunt fie închise, fie suprasolicitate din cauza războiului. În al doilea rând, portul aduce o contribuție majoră pe piața forței de muncă prin cele 650 de locuri de muncă oferite de Danube Logistics împreună cu companiile rezidente din port, care asigură venituri lunare stabile pentru populația din zona de sud a țării. În al treilea rând, Danube Logistics plătește anual impozite și contribuții de aproximativ 20 de milioane de lei la bugetul de stat al Republicii Moldova, la care se adaugă impozitele și taxele achitate de toți ceilalți rezidenți ai portului. În general, Republica Moldova are beneficii importante, fără să facă neapărat investiții proprii în port. 

Cu care destinații de transport operează PILG? Cel mai important partener comercial este România. Motivul principal este că, în ceea ce privește multe tipuri de mărfuri, portul Constanța este un hub principal, iar Giurgiulești este un port satelit. De exemplu, există livrări regulate de combustibil și cărbune din Constanța. Mai avem și livrări de materiale de construcții și, în special, de agregate din România către Giurgiulești. Alte țări de origine importante sunt Turcia pentru combustibil și Georgia pentru îngrășăminte. Principalele destinații directe de export de cereale pe nave maritime sunt Africa de Nord, în special Egiptul, și Orientul Apropiat, sau prin intermediul barjelor fluviale către Constanța pentru transbordare în nave de dimensiuni mari. Uleiul de floarea-soarelui este, de obicei, livrat direct în Italia, Spania și Portugalia. Deșeurile metalice și DDGS sunt de obicei exportate în Turcia. 

Există relații cu comunitatea de afaceri italiană? Nu există multe fluxuri comerciale directe între Moldova și Italia prin Portul Internațional Liber Giurgiulești. De exemplu, există livrări regulate de ulei de floarea-soarelui pe nave maritime către portul Ravenna și, ocazional, livrări de cereale către porturile italiene. Există un potențial de extindere a relațiilor de afaceri, de exemplu, din perspectiva transportului de mărfuri containerizate, în special din porturile din sudul Italiei către Moldova. De asemenea, consider că producătorii italieni din Moldova ar putea importa materii prime sau semifabricate în containere prin Giurgiulești.

Care sunt proiectele de dezvoltare a portului în timpul apropiat? Unul dintre proiectele noastre majore pentru port este construcția unui nou terminal, deoarece cererea de operațiuni de transbordare este atât de mare încât la unele terminale deja lucrăm la capacitate maximă. Ne propunem să definitivăm etapa de proiectare tehnică a noului terminal în următoarele câteva săptămâni și în toamnă să începem licitația pentru lucrările de construcție. Sperăm ca noul terminal să fie finalizat până la sfârșitul anului 2024, pentru a ne extinde capacitatea anuală de transbordare cu încă 700 000 de tone de mărfuri.

 

 

 

What are the main activities of Giurgiulesti International Free Port? GIFP is a strategically important logistics hub providing Moldovan importers and exporters with transhipment and warehousing services with access to a trimodal transport infrastructure. The port is located on the maritime section of the Danube river and allows the entry of river barges and seagoing vessels up to 7 m draught and vessels up to 10,000 tons respectively. At the moment, GIFP offers transhipment services at four terminals: the import of petroleum products and liquid fertilizers as well as the export of sunflower oil at the oil terminal with a tank farm capacity of 45,000 tons for fuel, the export of grain and seeds at two grain terminals and a general cargo and container terminal where a broad range of various goods are transhipped. To these belong the import of coal, fertilizer, steel and various construction materials such sand, stones and gravel, and the export of again grain, DDGS and scrap metal. In addition, the port is well connected with broad and narrow gauge railway lines. For example, there is a regular block train connection for transportation of containers between Giurgiulesti and the DPW container terminal in Constanta which helps to reduce the truck traffic and avoids extensive waiting times at the borders.

How does the port compare with other ports in the region? Even before the war in Ukraine in 2021 the transhipment volume of Giurgiulesti International Free Port amounted to more than 1.4 M tons of cargo which put the port even on the third rank of the Danube ports. Of course, with the beginning of the war the Ukrainian Danube ports multiplied their transhipment volumes while Giurgiulesti’s transhipment volume increased by 30% to more than 1.8 M tons in 2022, still ranking as number 4 of the Danube port. In the first half of 2023 we register a further growth of 6% surpassing 1 M tons of cargo transhipment. Although the physical extension of the shore line is restricted by the borders of Romania and Ukraine Giurgiulesti International Free Port is designed to satisfy entirely the needs of the Rep. of Moldova.  

How does the business park area of GIFP develop? During the last few years, we have seen a substantial increase in investments in particular for the construction of grain storage facilities based on the sublease agreements we have with some of the largest Moldovan grain traders. Further companies have expressed interest in leasing GIFP land. Unfortunately, the current available territory is limited and we are in discussions with the government to expand the GIFP territory as provided for in the Host Investment Agreement.

What is the impact of the war in Ukraine on the port operations, and how do you evaluate the recent attacks on the Ukrainian Danube ports? The war in neighbouring Ukraine has massively changed the supply chains in the region and the Danube corridor became a major lifeline for Ukraine. Giurgiulesti contributes to Ukrainian supply chains by exporting Ukrainian grain and sunflower oil and importing fuel for further transportation to Ukraine even when the volumes remain comparatively small. Nevertheless, in order to handle the additional volumes Danube Logistics ramped up its personnel by more than 25% and undertook several measures to extend the capacities of its services. Of course, the recent attacks on the neighbouring port of Reni are worrying. Despite the substantial damages in Ukrainian Danube ports’ infrastructure the shipping activities between the Danube river ports and the Black Sea continue as usual. At the same time Ukraine, Moldova and Romania seek ways to further optimize the logistic connections. Supported by the EU-Ukraine Solidarity Lanes Initiative the European Commission identifies bottlenecks and tries to reduce operational and administrative barriers.

What is the contribution of Giurgiulesti International Free Port to the Moldovan economy? First of all, Danube Logistics and other companies holding resident status in GIFP have invested more than USD 130 M into the port infrastructure and facilities. These investments enabled Moldovan businesses to import and export goods directly to and from Moldova without being dependent on using the ports of neighbourhood countries resulting in lower prices for imported goods and increased competitiveness of Moldovan exports. This advantage becomes even more visible in crisis situations as we currently experience when the Ukrainian ports are either closed or completely loaded due to the war. Second, the port brings a major contribution to the labour market with 650 jobs offered by Danube Logistics together with the resident companies of the port, which provide stable monthly incomes for the population of the southern part of the country. Third, Danube Logistics pays annual taxes and contributions of about 20 million lei to the state budget of Moldova, and in addition, there are taxes and fees paid by all other port residents. Overall, Moldova greatly benefits without having had the necessity to undertake own investments into the port.

What are the transport destinations to/from the port? The most important trading partner is Romania. The main reason is that in regard to many types of goods the port of Constanta is a main hub and Giurgiulesti a satellite port. For example, there are regular deliveries of fuel and coal from Constanta. Further, there are deliveries of construction material and in particular of aggregates from Romania to Giurgiulesti. Other important countries of origin are Turkey for fuel and Georgia for fertilizer. The main direct export destinations for grain on maritime vessels are North Africa, in particular Egypt, and the Near East, or via inland barges to Constanta for transhipment into large size vessels. Sunflower oil is usually directly delivered to Italy, Spain and Portugal. Scrap metal and DDGS are usually exported to Turkey. 

Are there any relations with the Italian business community? There are not many direct trade flows between Moldova and Italia via Giurgiulesti International Free Port. As an example, there are regular deliveries of sunflower oil on maritime vessels to the port of Ravenna, and from time to time delivers of grain to Italian ports. There is potential to extend the business relations for example by using containerized cargo especially from Southern ports of Italy to Moldova. I also can imagine that Italian producers in Moldova would import raw materials or semifinished goods in containers via Giurgiulesti.

What are the upcoming development plans for the port? One of our major projects for the port is the construction of a new terminal, because the demand for transhipment operations is so high that we are already working at full capacity at some terminals. We plan to complete the technical planning of the new terminal during the next few weeks and to start the tendering of construction works in autumn. We hope the new terminal will be completed by the end of 2024 in order to expand our annual transhipment capacity by an additional 700,000 tonnes of cargo.