Ne cerem scuze pentru curiozitatea noastră, dar spuneți-ne vă rog, cum să ajungi să ocupi un rol important în cadrul unei misiuni diplomatice? Acesta este un proces de selecție intern care, pe de o parte, ține cont de preferințele fiecărei persoane în parte, iar pe de alta este supus evaluării Administrației Ministerului Afacerilor Externe, care ia o decizie în baza unui clasament intern și în baza competențelor și aptitudinilor candidatului. În cazul meu, Moldova m-a atras încă de la început prin excelența relațiilor bilaterale dintre țările noastre, prin asemănarea culturală puternică dintre cele două popoare, prin interesul general față de spațiul ex-sovietic și prin posibilitatea de a desfășura rolul de adjunct al Ambasadoarei Biagiotti. Sunt foarte recunoscător Administrației pentru desemnarea în această funcție, ce reprezintă un excelent punct de pornire pentru experiența mea în străinătate.

Sarcinile Dvs. implică anumite activități și anumite responsabilități specifice. Ne puteți spune care anume? Principala mea sarcină este cea de a o ajuta pe Ambasadoare în toate activitățile și dosarele pe care decide să mi le încredințeze, precum și să o reprezint acolo unde este necesar – ca de exemplu atunci când nu este în Moldova și eu preiau funcțiile de Însărcinat cu Afaceri – sau acolo unde este considerat oportun. De asemenea, urmăresc și supraveghez toate domeniile de activitate ale Ambasadei: politic, economico-comercial, cultural etc., acordând o atenție deosebită activităților sectorului consular.

Cât de importantă poate fi prezența Ambasadei Italiei în Moldova pentru a promova schimburile culturale și economice dintre cele două țări? Cred că este esențială și este un lucru valabil pentru toate Reprezentanțele italiene din străinătate – proporțional mărimii și resurselor umane și financiare ale fiecărui sediu în parte. De exemplu, conform analizelor recente ale societății „Prometeia” și uniunii camerelor de comerț „Unioncamere Veneto-CGIA” din Mestre, s-a estimat că fiecare euro destinat Ministerului italian al Afacerilor Externe se întoarce în PIB multiplicat de 20 de ori. Ambasadele reprezintă o punte de legătură fundamentală între lumea businessului italian și cea a țării în care activează, favorizând bunele relații, schimburile de vizite de lucru, contactele și investițiile, în cadrul a tot ceea ce se numește „Diplomație economică”. În ceea ce privește segmentul cultural, Ambasada este punctul de contact firesc pentru comunitatea locală din țara în care activează. În cazul Moldovei, acest lucru este cu atât mai adevărat, cu cât Italia este percepută ca fiind foarte apropiată, iar participarea moldovenilor la evenimentele organizate de Ambasadă este cu adevărat impresionantă, la fel ca și interesul lor sincer pentru tot ce înseamnă italian. 

Știm că numărul italienilor din Moldova este destul de semnificativ. Ați avut deja ocazia Să-i cunoașteți? Este una dintre cele mai mari comunități străine din Moldova și numără, potrivit cifrelor oficiale, puțin peste 500 de persoane. În cele cinci luni de experiență în Moldova am avut deja ocazia să întâlnesc mulți dintre ei, cu siguranță cei mai activi și mai dornici să mențină relațiile cu Ambasada și trebuie să spun, că sunt foarte mulțumit de entuziasmul și mândria pe care o transmit atunci când se prezintă ca fiind italieni într-o altă Țară. Italienii în străinătate sunt ei înșiși ambasadori firești ai promovării culturale, în sensul cel mai profund al termenului: stilul nostru de viață și abordarea noastră față de traiul de zi cu zi sunt unice și am observat că, chiar și atunci când suntem departe de Italia, știm să le păstrăm. Cred că cea mai mare satisfacție pentru un diplomat, atât din punct de vedere profesional, cât și uman, este să servească propriei comunități în străinătate și sper ca în anii ce urmează să o fac în cel mai bun mod posibil.

______________________________________________________________________________________________

Ci voglia scusare per la nostra curiosità, ma ci dica, se crede, come si perviene ad occupare un ruolo di rilievo in una missione diplomatica? Si tratta di un processo di selezione interno che da un lato tiene conto delle preferenze dei singoli, dall’altro è rimesso all’Amministrazione del Ministero degli Esteri, che valuta in base ad una graduatoria interna e alle competenze e attitudini del candidato. Nel mio caso, la Moldova mi ha attirato fin da subito per l’eccellenza dei rapporti bilaterali, la forte prossimità culturale tra i due popoli, un più generico interesse verso l’area ex sovietica e la possibilità di svolgere il ruolo di Vicario dell’Ambasciatrice Biagiotti. Sono molto grato all’Amministrazione per questa assegnazione, che rappresenta un eccellente punto di partenza per la mia esperienza all’estero.
Le sue mansioni implicano alcune attività e alcune responsabilità precise. Quali? Il mio compito principale è assistere l’Ambasciatrice in tutte le attività e i dossiers che decide di delegarmi, nonché farne le veci ove è necessario – ad esempio quando non è in Moldova e assumo le funzioni di Incaricato d’Affari – o ritenuto opportuno. Ciò detto, seguo e supervisiono tutti i settori di attività dell’Ambasciata: politici, economico-commerciali, culturali etc., con particolare attenzione alle attività del settore consolare.
Quanto importante può essere la presenza dell’Ambasciata Italiana in Moldova al fine di favorire scambi culturali ed economici tra i due Paesi? Ritengo sia essenziale, ed è un discorso che vale in realtà per tutte le Rappresentanze italiane all’estero – commisuratamente a dimensioni e risorse umane e finanziarie di ogni singola sede. Ad esempio, secondo recenti analisi di Prometeia e di Unioncamere Veneto-CGIA di Mestre è stato stimato che ogni euro destinato alla Farnesina ha un moltiplicatore di 20 volte sul Pil. Le Ambasciate fungono da raccordo fondamentale tra il mondo imprenditoriale italiano e quello del Paese in cui operano, favorendo buoni uffici, scambi di missioni, contatti e investimenti, nel quadro di quella che viene chiamata “Diplomazia economica”. Andando invece sul versante culturale, l’Ambasciata è il naturale punto di riferimento per la comunità locale presso cui opera. Nel caso della Moldova, ciò è tanto più vero in quanto l’Italia è percepita come molto vicina: vi è sempre grande partecipazione dei moldavi agli eventi che organizziamo e un genuino interesse verso l’italianità in ogni suo aspetto.
Sappiamo che il numero degli italiani in Moldova è piuttosto rilevante. Ha già avuto occasione di misurarsi con questa realtà? È tra le più grandi comunità straniere in Moldova e conta, stando ai numeri ufficiali, poco più di 500 persone. Nei miei cinque mesi circa di esperienza moldava ho già avuto modo di conoscere molti di loro, certamente i più impegnati e i più interessati a mantenere vivo il rapporto con l’Ambasciata, e devo dire che sono molto contento dell’entusiasmo e dell’orgoglio che sanno trasmettere nel dirsi italiani in un altro Stato. Gli italiani all’estero sono essi stessi naturali portatori di promozione culturale, nel senso più profondo del termine: il nostro stile di vita e il nostro approccio alla quotidianità sono unici, e ho potuto osservare che anche lasciando il Belpaese sappiamo mantenerli. Credo che per un diplomatico servire la propria comunità all’estero sia una delle più grandi soddisfazioni, sia professionalmente sia umanamente, e spero di riuscire a farlo nel miglior modo possibile nei prossimi anni.