Excelență, cum a evoluat cooperarea bilaterală moldo-italiană de când V-ați început misiunea în calitate de Ambasadoare a Italiei la Chișinău? În acești 2 ani și jumătate cooperarea bilaterală a continuat să se fortifice în toate domeniile, datorită nu doar activităților instituționale, inclusiv ale Ambasadei noastre, dar și numeroaselor organizații și cetățenilor italieni și moldoveni, care se dedică cu entuziasm pentru intensificarea relațiilor între Țările noastre.
În calitate de Ambasadoare participați la diverse evenimente, multe dintre ele organizate chiar de Ambasadă. În opinia Dumneavoastră, care din acestea au avut un rezultat mai bun în consolidarea relațiilor interpersonale? Consider că toate inițiativele organizate sunt o ocazie importantă de schimb și cunoaștere reciprocă. Printre inițiativele care au contribuit într-o măsură mai mare la îmbogățirea dialogului se înscrie și evenimentul organizat cu prilejul Săptămânii Limbii Italiene în lume, cu participarea scriitorilor moldoveni, care, prin intermediul romanelor și poeziilor lor, ne-au povestit despre ”întâlnirea” lor cu Italia. 
În Republica Moldova sunt înregistrate 1349 întreprinderi cu capital italian. Ce domenii acoperă acestea și cum apreciază oamenii de afaceri italieni perspectivele de investiție în Moldova? În realitate, nu toate aceste întreprinderi sunt active, dar cu siguranță companiile cu capital italian sunt destul de multe în Moldova, iar noi încercăm să stabilim cu exactitate numărul lor. Sectoarele în care acestea activează sunt foarte diferite, de la industria textilă la cea a pielăriei și încălțămintei, producerea cablajelor și sectorul componentelor auto, precum și cel al serviciilor informatice. Sunt o mulțime de exemple pozitive, inclusiv din partea companiilor care activează aici de zeci de ani. Recent, am observat un nou interes din partea antreprenorilor italieni față de Moldova. În același timp, aceștia se așteaptă la o ameliorare continuă a climatului investițional, care presupune și o reformare a sistemului judiciar, cât și lupta cu corupția.
În ultimii 2 ani se atestă o creștere a volumului de schimburi economice dintre Țările noastre. Cum se explică acest fenomen? Cu siguranță, acest fenomen este un semn al dinamismului relațiilor bilaterale, al interesului reciproc pentru produsele celeilalte țări, al activității companiilor italiene prezente în Moldova, cât și a eforturilor tuturor celor ce promovează imaginea Moldovei în Italia și cea a Italiei în Moldova. Un rol determinant l-a avut și Acordul de Liber Schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană, de la semnarea căruia s-au împlinit 5 ani.
Din ce motive Italia este interesată în cooperarea cu Țările din afara spaţiului comunitar? Datorită poziției sale geografice, Italia are o proiecție naturală spre exterior, începând cu zona Mediteraneană, dar nu numai. În cazul Republicii Moldova, prezența unei vaste comunități de moldoveni în Italia și a unui nucleu semnificativ de italieni în Moldova, consolidează interesul reciproc  între cele două Țări. În calitate de Stat membru al Uniunii Europene, Italia susține Republica Moldova în procesul de realizare a Acordului de Asociere și de Liber Schimb cu UE.
Proiectul Acordului în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Republica Italiană a fost negociat și parafat. Ce presupune acest document și când ar putea fi semnat? Sperăm ca Acordul în domeniul securității sociale să fie semnat în curând. Acesta va consolida cooperarea administrativă între cele două Țări și va fluidiza schimburile de informații și de date între instituțiile de  protecție socială. Dar aș dori să reamintesc că cetățenii moldoveni care muncesc legal în Italia beneficiază deja de toate drepturile garantate atât de Constituție, cât și de legile italiene ce reglementează condițiile de ședere a cetățenilor străini, fie că provin din interiorul sau din afara Uniunii Europene. Vă aduc un exemplu, citând datele privind comunitatea de moldoveni din Raportul Ministerului Muncii și Politicilor Sociale din Italia: pe parcursul anului 2017 un număr de 25.793 cetățeni moldoveni au beneficiat în Italia de îndemnizația de șomaj. În ceea ce privește pensia, atât cetățenii moldoveni care rămân în Italia, cât și cei care decid să revină definitiv în Moldova au deja dreptul la pensie, indiferent de semnarea acestui Acord. Pentru prima categorie se aplică aceleași legi ca și pentru cetățenii italieni; în timp ce cetățenii din a doua categorie vor putea primi o pensie chiar și după un număr limitat de ani munciți, în funcție de contribuțiile vărsate. Conform datelor aceluiași raport, în perioada 2016-2017 numărul pensiilor IVS (pentru invaliditate, limită de vârstă și pentru urmași) acordate imigranților proveniți din Republica Moldova a înregistrat o creștere mai mare în comparație cu numărul total al cetățenilor extracomunitari, adică +21,7 % față de +11,3 %.
La ultimele evenimente, organizate cu ocazia celebrării Sărbătorii Naționale a Italiei, au participat mulți italieni. Cum este relația Dumneavoastră cu ei? Este frumos să poți conta pe o comunitate de conaționali atât de numeroasă, una dintre cele mai dinamice și mai integrate în Republica Moldova (având în vedere și numărul mare de căsătorii mixte!). Ei sunt, înaintea mea, adevărații Ambasadori ai Italiei în Republica Moldova. Cu mulți dintre ei colaborăm în cadrul inițiativelor comune pentru promovarea raporturilor moldo-italiene. Sunt mereu bucuroasă să revăd conaționalii atât la reuniunile, pe care le organizăm o dată la trei luni la Ambasadă, cât și la nivel bilateral.
Recent am celebrat Ziua proclamării Republicii Italiene. Cum s-a desfășurat în acest an? Pentru mine a fost deja a treia Zi Națională a Italiei sărbătorită la Chișinău. La festivitatea din acest an au participat circa 800 de persoane. Datorită contribuției fundamentale a numeroșilor parteneri, și în acest an am dorit să profităm de ocazie nu numai pentru a celebra prietenia dintre Italia și Republica Moldova, dar și pentru a valorifica prezența italiană în această Țară, precum și perspectivele pe care Italia poate să le ofere, și, în general, ceea ce noi numim ”Viața în stil Italian”. În semn de strânsă colaborare dintre Carabinierii moldoveni și cei italieni, am putut conta pe prezența Orchestrei și Corului Departamentului Trupelor de Carabinieri de la Chișinău precum și pe cea a unui oaspete special, Ethan – câinele oferit în dar de Italia pentru a consolida activitățile antiexplozive ale Carabinierilor din Moldova. De asemenea, am dorit să prezentăm o zonă extraordinară a Țării noastre și anume Parcul Arheologic din Valea Templelor din Agrigento (Sicilia), a cărei excelențe oenologice am avut ocazia să le savurăm. Ziua Națională a Italiei ediția 2019 ne-a oferit, de asemenea, posibilitatea să celebrăm 500 de ani de la moartea unei personalități italiene extraordinare, Leonardo da Vinci. În acest sens, a fost organizată o expoziție despre viața și operele lui Leonardo. De asemenea, a fost expusă o serie de lucrări realizate de elevi de la diferite școli din Țară și de studenți de la Universitatea Tehnică din Moldova, cărora li s-a cerut să se inspire din lucrările geniului italian.

Eccellenza, come è evoluta la cooperazione da quando è iniziata la Sua missione quale Ambasciatrice d’Italia a Chisinau? In questi due anni e mezzo la cooperazione bilaterale ha continuato a consolidarsi in tutti i settori, grazie non solo alle attività istituzionali, incluse quelle di quest’Ambasciata, ma anche dei tanti enti e singoli cittadini italiani e moldavi che si spendono quotidianamente con entusiasmo e dedizione per intensificare le relazioni tra i due Paesi.
Come Ambasciatrice Lei partecipa a molti eventi, inclusi i tanti organizzati dall’Ambasciata. Quale a Suo avviso ha avuto maggior esito sulle relazioni interpersonali? Penso che tutte le iniziative organizzate siano un’importante occasione di scambio e di conoscenza reciproca. Tra quelle che più hanno contribuito all’arricchimento del dialogo mi viene in mente un evento realizzato in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo, con la partecipazione di scrittrici e scrittori moldavi i quali, attraverso i loro romanzi e le loro poesie, hanno raccontato il loro “incontro” con l’Italia.
In Moldova sono registrate 1349 aziende italiane. Quali sono i settori nei quali operano? Come giudicano le prospettive di investimento? In realtà, non tutte queste aziende sono attive, ma vi è sicuramente un numero molto consistente di società italiane, che stiamo tentando di censire con maggior precisione. Gli ambiti di attività spaziano enormemente, tra questi vi sono il tessile, le calzature, il settore cablaggi, la componentistica auto ed i servizi informatici. Varie sono le esperienze positive anche da parte di aziende che operano da decenni in questo Paese. Abbiamo registrato recentemente un rinnovato interesse nei confronti della Moldova da parte degli imprenditori italiani. Al contempo però si auspica anche da parte loro che vi sia un continuo sforzo per il miglioramento del clima degli investimenti, che passa anche dalla riforma del sistema giudiziario e dalla lotta alla corruzione.
Negli ultimi 2 anni vi è stata una crescita degli scambi economici tra i nostri Paesi. Come si può spiegare questo fenomeno? E’ senza dubbio un segnale di vivacità dei rapporti bilaterali, dell’interesse per i rispettivi prodotti, delle attività delle aziende italiane che si trovano in Moldova e infine del lavoro di tutti coloro che promuovono la Moldova in Italia e l’Italia in Moldova. Un ruolo determinante nella crescita lo ha svolto però anche l’Accordo di Libero Scambio con l’Unione Europea, di cui celebriamo quest’anno il quinto anniversario.
Perché l’Italia è interessata alla cooperazione anche con Paesi al di fuori della UE? Anche per la sua posizione geografica, l’Italia ha una naturale proiezione verso l’esterno, a cominciare dall’area mediterranea, ma non solo. Nel caso della Repubblica di Moldova, la presenza di una larga comunità moldava in Italia e di un nucleo rilevante di italiani in Moldova rafforza l’interesse reciproco tra i due Paesi. In qualità di Stato membro dell’Unione, l’Italia sostiene inoltre la Moldova nel suo percorso di realizzazione dell’Accordo di Associazione e di Libero Scambio con la UE.

Il progetto di Accordo in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica di Moldova e la Repubblica Italiana è stato negoziato e siglato. Cosa comporta questo documento e quando è prevista la firma? Speriamo che l’Accordo in materia di sicurezza sociale possa essere concluso presto. Esso rafforzerà la collaborazione amministrativa tra i due Paesi e renderà più fluido lo scambio di informazioni e dati tra le istituzioni circa la sicurezza sociale. Tengo però ancora una volta a ricordare che i cittadini moldavi che lavorano legalmente in Italia sono già naturalmente garantiti nei loro diritti, oltre che ovviamente dalla Costituzione, anche dalle leggi italiane che regolano la condizione degli stranieri ivi residenti, sia che siano di Paesi all’interno o all’esterno della UE. Per fare un esempio citando i dati sulla comunità moldava nel rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, nel corso del 2017, 25.793 cittadini moldavi hanno beneficiato in Italia di indennità di disoccupazione. Per quanto riguarda invece la pensione, sia i cittadini moldavi che rimangono in Italia, sia coloro che invece decidono di rientrare definitivamente in Moldova, hanno già diritto a una pensione, a prescindere dall’accordo. Per i primi varranno le stesse norme in vigore per i cittadini italiani, per i secondi invece sarà possibile ricevere una pensione anche con un numero limitato di anni lavorati, sulla base dei contributi versati. Sempre secondo i dati del citato rapporto del Ministero del Lavoro, tra il 2016 e il 2017 il numero delle pensioni IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) erogate a migranti provenienti dalla Moldova ha subito un incremento superiore a quello registrato per il complesso dei cittadini non comunitari: +21,7% a fronte dell’+11,3%.
Agli ultimi eventi organizzati dall’Ambasciata in occasione della Festa Nazionale vi erano tanti connazionali, come è il Suo rapporto con loro? E’ bello poter contare su una comunità così numerosa di connazionali, una delle più dinamiche e ben integrate in Moldova (visto anche il rilevante numero di matrimoni misti!). Sono loro, prima di me, i veri Ambasciatori dell’Italia nella Repubblica di Moldova. Con molti di loro lavoriamo insieme anche su iniziative congiunte per promuovere i rapporti tra i nostri Paesi. Sono sempre lieta di poter incontrare i connazionali sia nelle riunioni che organizziamo ogni tre mesi in Ambasciata, sia a livello bilaterale.
Si è tenuta di recente la Festa Nazionale, quali sono le sue valutazioni? Si è trattato per me già della terza Festa Nazionale celebrata a Chisinau, che ha visto quest’anno la partecipazione di circa 800 persone. Grazie anche al fondamentale contributo di numerosi partner, anche quest’anno abbiamo voluto cogliere l’occasione di questo evento non solo per celebrare l’amicizia tra l’Italia e la Repubblica di Moldova, ma anche per valorizzare le realtà italiane presenti in questo Paese, le prospettive che l’Italia può offrire e più in generale quello che definiamo come Vivere all’Italiana. A suggello della stretta collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri Italiani e quelli moldavi, abbiamo potuto contare sulla presenza dell’Orchestra e del Coro dei Carabinieri Moldavi, oltreché di un ospite speciale, Ethan, il cane donato dall’Italia per rafforzare le attività antiesplosive dei Carabinieri Moldavi. Abbiamo inoltre voluto presentare un’area straordinaria del nostro Paese, il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, di cui abbiamo gustato anche le eccellenze enologiche. La Festa Nazionale del 2019 ci ha offerto infine l’occasione per celebrare un anniversario importante, i 500 anni dalla morte di un personaggio straordinario, Leonardo da Vinci. Abbiamo infatti presentato una mostra sulla vita e le opere di Leonardo, oltre che una serie di lavori realizzati da giovani moldavi provenienti da varie scuole del Paese e dall’Università Tecnica della Moldova, cui si è richiesto di ispirarsi al genio italiano.