Din momentul fondării și până în prezent peste zece mii de studenți au absolvit Facultatea Urbanism şi Arhitectură din cadrul Universității Tehnice din Moldova. Cât de populară este Facultatea pe care o conduceți comparativ cu, să zicem acum zece ani sau perioada sovietică?. Facultatea Urbanism și Arhitetură (FUA) în anul 2019 aniversează 47 ani, desigur pe parcursul acestor ani a avut o dezvoltare și cădere dictată de timp, situația politică din țară, schimbare de sistem cât și de cerințele pieței de muncă din Republica Moldova. Înscrisă în tradițiile învățământului superior din Republica Moldova, cultivând valorile universale, racordându-se la solicitările sociale, FUA îşi asumă misiunea de pregătirea cadrelor de înaltă calificare și efectuarea cercetărilor științifice pentru economia națională. Facultatea Urbanism şi Arhitectură, ca structură aparte, a fost deschisă în august 1972. Aici a fost concentrată pregătirea universitară la toate specialităţile din domeniul construcţiilor şi lucrărilor aferente. FUA are însă o istorie anterioară deoarece, specialităţile şi catedrele existau deja de câțiva ani în cadrul Facultăţii Construcţii, înfiinţată odată cu fondarea în anul 1964 a Institutului Politehnic din Chișinău, în baza Facultăţii de Inginerie și Tehnologie a Universităţii de Stat, fondate în anul 1959. În anul 1968 a avut loc prima promoţie de ingineri-tehnologi cu specializarea „Materiale şi elemente de constructive” (actualmente specialitatea „Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie”). În anul 1970 a avut loc prima promoţie de arhitecţi şi ingineri cu specializarea „Inginerie urbană” (actualmente specialitatea „Urbanism şi amenajarea teritoriului”). În anul 1972, pe baza specialităţilor „Arhitectură, inginerie urbană”, „Materiale şi elemente de constructive”, „Drumuri auto” şi „Alimentări cu apa şi canalizări”, a fost înfiinţată Facultatea Urbanism şi Arhitectură. La faza iniţială, în cadrul facultăţii se făcea pregătirea cadrelor cu studii universitare numai prin învăţământul cu frecvenţă la zi, de aceea în acelaşi an a fost deschisă şi Facultatea Construcţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi învăţământul seral. La momentul fondării Facultăţii Urbanism şi Arhitectură, în cadrul acesteia au fost incluse catedrele: Arhitectură, Tehnologia materialelor şi elementelor de construcţie, Maşini şi mecanisme pentru construcţii, Inginerie sanitară, Drumuri auto. În anul 1974 au fost înfiinţate Catedra construcţii arhitectonice şi Catedra desen, pictură şi sculptură. În anul 1975 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Drumuri auto” (actualmente specialitatea „Căi ferate, drumuri şi poduri”). În anul 1976 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Alimentări cu apă şi canalizări” (actualmente specialitatea „Ingineria şi protecţia apelor”). În anul 1978 Catedra inginerie sanitară a fost divizată în: Catedra alimentări cu apă şi canalizări şi Catedra alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie. În anul 1980 a fost fondată Catedra bazele arhitecturii, cu funcţia pregătirii iniţiale a arhitecţilor. În anul 1981 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie” (actualmente specialitatea „Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie”). Din anul 1987 până în anul 1997 în cadrul FUA a funcţionat şi Catedra geometrie descriptivă şi desen, care la momentul actual este afiliată la altă facultate. În anul 1988 Catedra arhitectură, Catedra bazele arhitecturii şi Catedra desen, pictură şi sculptură au fuzionat în Catedra arhitectură. În acelaşi an a fost lichidată şi Facultatea Construcţie pentru secţia cu frecvenţă redusă şi secţia serală, studenţii căreia au fost transferaţi la facultăţile corespunzătoare. Din anul 1989 până în anul 1996 în cadrul Facultăţii a funcţionat şi ”Catedra sisteme automatizate de proiectare în construcţii”, care ulterior a fost lichidată. În anul 1996 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Maşini şi mecanisme în constructive” (actualmente specialitatea „Inginerie mecanică în construcţii”). În anul 1997 Catedra drumuri auto şi Catedra maşini şi mecanisme pentru construcţii au fuzionat în Catedra căi ferate, drumuri şi poduri. În anul 2000 a avut loc prima promoţie de ingineri-manageri cu specializarea „Inginerie şi management în protecţia mediului” (actualmente specialitatea „Ingineria mediului”), iar Catedra alimentări cu apă şi canalizări a fost transformată în Catedra ecotehnie, management ecologic şi ingineria apelor „UNESCO/Cousteau”. În anul 2001 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă”. În anul 2003 a început pregătirea specialiştilor cu studii universitare la specialitatea „Design interior în domeniul de formare profesională arhitectură şi urbanism”. Prima promoţie la această specialitate este planificată pentru anul 2007. În anul 2006 a fost înfiinţată Catedra design interior. În mai 2015 Senatul Universității a aprobat decizia colectivului privind reformarea structurii Facultății. În baza catedrelor au fost formate Departamentul Arhitectură; Departamentul Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții; Departamentul Alimentare cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, Departamentul Urbanism și Design Urban. La moment își fac studiile la FUA peste 750 studenți la secția cu frecvența la zi și peste 300 de studenți la secția cu frecvența redusă/la distanță.

Care sunt cele mai solicitate specialități din cadrul Facultății?. Desigur la moment cea mai solicitate sunt programele de studii ”Arhitectura” și ”Design de interior” ce țin de domeniul arte, dar nu mai puțin sunt solicitate și programele de studii inginerești cum sunt: ”Ingineria Sistemelor de Alimentare cu Căldură, Gaze Ventilație”, ”Căi Ferate, Drumuri, Poduri”, ”Planificarea Urbană și Rurală”, ”Alimentarea cu Apă, Canalizări”, ”Ingineria Materialelor și Articolelor de Construcții”, fiind pe măsură solicitate de multitudinea de întreprinderi și instituții din țară și de peste hotarele ei.

Actualmente trăim într-o eră a vitezei, în moment ce studenții înmatriculați la „Arhitectură” sunt nevoiți să studieze tocmai șase ani. Cum atrageți absolvenții liceelor să aleagă anume această specialitate?. Studiile la programul ”Arhitectura” sunt integrate cumulând ciclurile universitare de licență și master care sunt de șase ani, dar cu fortificarea activităților orientării profesionale și multitudinea de eventimente anuale care au loc la UTM, ”Student pentru o zi”, ”Ziua ușilor deschise”, ”Creația deschide universul”, ”Olimpiada de pictură”, conferințe științifice naționale și internaționale, prezentări massmedia, utilizarea rețelelor de sicializare, pagina web a UTM și mute altele, fac ca să fim destul de vizibili pe plan național și solicitați de fiecare dată la admitere.

Dar din punctul de vedere al ofertei de muncă pentru absolvenții FUA, sunt solicitați pe piața muncii?. În ultimii 4-5 ani în Republica Moldova sau schimbat foarte multe pe piața muncii, specialitățile de inginerie sunt cele mai solicitate în deosebi sunt pe direcția construcțiilor de drumuri și poduri, alimentarea cu apă și canalizări, ingineria materialelor și articolelor pentru construcții, gaze și ventilare, urbanism, pentru care ofertele de muncă cu mult depășesc numărul absolvenților, absolvenții programelor de arhitectură și design de interior, de cele mai dese cazuri sunt angajați în birouri de proiectare, administrația publică locală, centre de excelență. În ultimii 3 ani angajările sunt practic de 95-100%.

Arhitectura este universală, dar cât de „universale”, din acest punct de vedere, sunt diplomele absolvenților FUA? Sunt recunoscute la nivel internațional?. La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS). Sistemul ECTS facilitează mobilitatea studenţilor şi a tinerilor specialişti în arealul european cu recunoaşterea diplomelor de studii, În cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură, există o multitudine de programe de mobilitate spre exemplu ERASMUS+, TEMPUS etc., pentru a face faţă exigenţelor economiei de piaţă, s-a modificat concepţia de pregătire a inginerilor prin completarea listei de discipline ce privesc specialitatea inginerească propriu-zisă cu un şir de discipline cu caracter economico-managerial. În acest scop, se studiază şi un şir de limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza sau germana). La UTM funcţionează filiere ce cuprind grupe speciale cu predarea tuturor disciplinelor în una din limbile moderne. Absolvenții FUA activează pe plan profisional în țări cum sunt Romania, Italia, Germania, Marea Britanie, Spania, Franța, Portugalia, Federația Rusă, SUA, Canada și multe altele, făcând față tuturor provocărilor profesionale dictate de timp și de dezvoltarea tehnologică. Putem concluziona că cei 4-6 ani de studenție petrecuți la FUA, formează tânărului arhitect sau inginer un nivel de pregătire profesional și civic pe măsură, care contribuie esențial la formarea noii generații de intelectuali în Republica Moldova și care pun perspectiva dezvoltării continuie a tânărului nostru stat.