Octombrie 2012 N° 2

0
158

Parcurile industriale sunt noi oportunitati de afaceri şi furnizoare a mii de locuri de muncă.

Din acest motiv şi Societatea „SIMI- Sistemi Immobiliari Moldo-Italiani” SRL a decis să proiecteze un complex industrial şi a implementat deja o parte a acestui proiect.

         Societatea “SIMI – Sistemi Immobiliari Moldo-Italiani” SRL intruneste antreprenori italieni, reprezentanţi ai sectorului de construcţii  şi alimentar. Iniţiativa se bazează pe implicarea directă şi colaborarea  Regiunii Emilia Romagna şi Uniunii Industriaşilor din Parma.

      Proiectul Complexului Industrial a fost proiectat şi studiat, tinînd cont de interesul crescînd din partea antreprenorilor  din variate sectoare industriale şi comerciale de a extinde şi diversifica  propriile capacităţi productive şi logistice orientandu-le către zonele externe, fiind în acest sens atractivă  locaţia chiar în capitala Republicii Moldova Chişinău.

   Suprafaţa destinată intervenţiei de construire este localizată în un cartier periferic a capitalei, pe str. N. Spătarul Milescu 36, fiind interesantă  din punct de vedere logistic. Complexul Industrial este de asemenea uşor accesibil şi deservit bine în ceea ce priveşte reţeaua stradală şi prezenţa mijloacelor de transport publice.  Graţie intervenţiilor realizate de “SIMI”, întreaga suprafaţă de perspectivă pentru circa 10 blocuri este complet deservită de toate  reţelele  de utilităţi şi structuri inginereşti

Ofertele in cadrul Complexului Industrial  Ciocana sunt:

 • Oportunitate pentru lansarea si dezvoltarea afacerilor in Chisinau;
 • Construcţia spatiilor industriale pentru vânzare si închiriere;
 • Obiective industriale construite cu utilizarea tehnologiilor europene si modelate in baza cerinţelor clienţilor;
 • Infrastructura tehnico-edilitara asigurata

Avantajele competitive ale CIC:

 • Modelarea încăperilor in baza cerinţelor clientilor;
 • Disponibilitatea spaţiilor pentru oficii (în funcţie de necesitatea clientului)
 • Reţele tehnico-edilitare necesare asigurate;
 • Obiect uşor accesat cu o buna reţea stradală şi acces la transportul public;
 • Zona urbanizata complet;
 • Proiect susţinut de municipalitate.

Potenţialele domenii de activitate in cadrul CIC:

 • Industrie;
 • Prestarea serviciilor;
 • Implementarea cercetărilor ştiinţifice şi dezvoltarea tehnologica
 • Depozitare şi logistică;
 • Comerţ.

    Datorita situarii geografice a Republicii Moldova intre ţările UE şi CSI, Complexul Industrial, situat direct în capitala ţării va oferi investitorilor straini oportunitatea pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor în Chişinău, obiective industriale construite cu utilizarea tehnologiilor europene şi modelate în baza cerinţelor individuale ale clienţilor, o infrastructură tehnico-edilitară asigurată, un export garantat de produse fabricate sau prelucrate în ambele direcţii.

   La costruzione dei Parchi industriali sono le nuove opportunità di business e la disponibilità di migliaia di posti di lavoro.

Per questo motivo la Società “SIMI- Sistemi Immobiliari Moldo-Italiani” SRL ha deciso di progettare un parco industriale e ha già realizzato o parte del progetto.

   La società “SIMI – Sistemi Immobiliari Moldo-Italiani” è costituita da imprenditori italiani, rappresentanti del settore edile e alimentare. L’iniziativa si avvale del coinvolgimento diretto e della collaborazione della Regione Emilia Romagna e dell’Unione Parmense degli Industriali.

    Il progetto Complesso Industriale è stato ideato e studiato tenendo conto del sempre più crescente interesse da parte dell’imprenditorialità dei vari settori industriali e commerciali di estendere e diversificare le proprie capacità produttive e logistiche orientandole verso aree esterne, essendo in tal senso appetibile  l’ubicazione proprio nella capitale moldava Chisinau.

   La superficie soggetta all’intervento edificatorio è localizzata in un quartiere periferico della capitale, in via N. Spătarul Milescu 36, risultando interessante da un punto di vista logistico. L’area è pure facilmente raggiungibile e ben servita in termini di viabilità nonché dai mezzi pubblici. Grazie agli interventi realizzati da “SIMI”, l’intera area di prospettiva per circa 10 lotti è completamente servita da tutte le reti  e strutture delle utenze realizzate.

Le offerte del Complesso Industriale Ciocana:

 • Possibilità di lanciare e sviluppare gli affari a Chisinau;
 • Costruzione degli edifici industriali in vendita e in affitto;
 • Edifici industriali costruiti con la tecnologia europea secondo le esigenze dei clienti;
 • Infrastruttura

 

Vantaggi competitivi del Complesso Industriale Ciocana:

 • Costruzione degli edifici secondo l’esigenze dei clienti;
 • Disponibilità degli spazi per gli uffici (secondo le necessità del cliente)
 • Utenze necessarie garantite;
 • L’aria facilmente raggiungibile e ben servita in termini di viabilità nonché dai mezzi pubblici.
 • Zona completamente urbanizzata;
 • Progetto sostenuto dal comune.

Arie potenziali di attività del Complesso Industriale Ciocana:

 • Industria;
 • Prestazione dei servizi;
 • Implementazione delle ricerche scientifiche e lo sviluppo tecnologico.
 • Stoccaggio e logistica;

  Grazie  la posizione geografica della Repubblica di Moldova tra le Nazioni dell’UE e della CSI, il Complesso Industriale sito direttamente nella capitale del paese, assicurerà ai investitori esteri le possibilità per lanciare e sviluppare gli affari a Chisinau, edifici industriali costruiti con la tecnologia europea secondo le esigenze dei clienti, le esportazioni garantite di prodotti realizzati o lavorati in entrambe le direzioni.