Pe 19 iulie 2021 Universitatea Tehnică a Moldovei a dat start admiterii la Programul de master Pedagogie vocațională – Inginerie și fabricație. Acesta face parte din domeniul de formare profesională Științe ale Educației și are drept scop formarea cadrelor didactice pentru învățământul vocațional din rândurile absolvenților instituțiilor cu profil tehnic.

Programul de master Pedagogie vocațională – Inginerie și fabricație a fost creat cu sprijinul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul cooperării germane și co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC), în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Otto von Guericke din Magdeburg, Germania.

Planul de învățământ pentru programul „Pedagogie Vocațională – Inginerie și fabricație este racordat la programele internaționale de master similare din domeniul învățământului vocațional, având la bază “International framework for master’s degree for TVET teachers and lecturers” aprobat de UNESCO în cadrul reuniunii internaționale Hangzhou, China (Hangzhou Declaration, 2004). Astfel, Planul de învățământ elaborat prevede atât unități de curs obligatorii, cât și opționale și la liberă alegere, fapt ce oferă posibilitatea conceperii propriului traseu de formare profesională, focusat pe nevoile formabilului, cum ar fi: planificarea activităților didactice și organizarea proceselor de învățare; managementul instituțiilor de ÎPT sau a centrelor de formare profesională, dezvoltarea și elaborarea planurilor de învățământ și a suportului curricular, formarea responsabililor în cadrul companiei preocupați de formarea viitorilor muncitori calificați prin modelul învățământului dual etc.

Universitatea Tehnică a Moldovei a semnat un acord de colaborare cu Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Germania, care va permite integrarea Programului de master elaborat în Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA), iar studenților posibilitatea să obțină titlul de Master în Științe ale Educației de nivel național oferit de Universitatea Tehnică a Moldovei și un titlu echivalent de nivel european, oferit de universitatea Otto-von-Guericke-University Magdeburg.

Programul de master se adresează absolvenților programelor de licență cu profil ingineresc ce doresc o formare profesională suplimentară, pentru a putea activa în calitate de cadre didactice în instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară și străinătate. Durata studiilor este de 2 ani, timp în care masteranzii vor fi formați în domeniul didacticii vocaționale prin abordarea inovativă de predare-învățare-evaluare și vor dezvolta un set de abilități practice pentru a fi eficienți în sala de clasă sau în laboratorul didactic.

Programul de master are drept obiective de bază formarea și consolidarea competențelor pentru domeniul pedagogiei vocaționale, care vor constitui o bază forte pentru cariera cadrului didactic în învățământul profesional tehnic și activități complementare acesteia, în vederea abordării unor strategii și metode eficiente de predare, utilizarea instrumentelor de evaluare valide și credibile, proiectării curriculare corelate cu finalitățile de studii, dezvoltării metodologiilor de cercetare a pieței muncii și stabilirea unui parteneriat durabil cu mediul de afaceri etc. Aceste obiective sunt corelate cu misiunea Universității Tehnice a Moldovei, care prevede oferirea studiilor de calitate prin îmbinarea educației, cercetării și inovației, fapt care va contribui la edificarea unei societăți și economii durabile bazate pe cunoaștere și formarea personalității creative și critice.

La absolvirea programului de master, absolvenții vor fi capabili să:

  • folosească metode eficiente de predare în sala de curs sau atelierul didactic;
  • proiecteze și să dezvolte suporturi curriculare focusat pe finalitățile de studii și nevoile formabililor;
  • contribuie la formarea atitudinală a formabililor în corespundere cu particularitățile de vârstă;
  • planifice activități didactică în concordanță cu documentele curriculare și politicile educaționale de nivel național și internațional;
  • asigure organizarea unui mediu de învățare eficient și atractiv pentru formabili;
  • stabilească relații de parteneriat cu piața muncii în vederea implicării acestora în procesul de formare a muncitorilor calificați;
  • aprecieze valoarea eticii profesionale în calitate de cadru didactic;
  • antreneze formabilii în activități didactice cu impact asupra rezultatelor învățării.

Astfel, absolventul programului va putea să integreze eficient cunoștințele și abilitățile profesionale formate în cadrul unui program de licență din domeniul ingineriei cu cele din învățământul vocațional pentru a asigura un demers didactic focusat pe atingerea rezultatelor învățării specificate în standardele de calificare și alte documente normative ce reglementează formarea în domeniul ÎPT.

În calitate de cadru didactic, absolventul acestui program va deveni un specialist format profesional, cu înalte calități morale și civice, care să dea dovadă de responsabilitate și spirit creator în abordarea sarcinilor și provocărilor aparente, patriot și cetățean cu largă deschidere spre valorile general umane, un bun continuator al tradițiilor culturii naționale și universale.

Absolventul program de master Programul de master Pedagogie vocațională – Inginerie și fabricație va putea activa:

în cadrul în calitate de
o      Instituțiilor de ÎPT secundar, post-secundar și post-secundar nonterţiar –                manager

–                metodist

–                profesor de specialitate

–                maistru-instructor în atelierul didactic

o      Întreprinderilor industriale și companiilor producătoare de profil –                responsabil de formarea muncitorilor calificați

–                maistru-instructor în sistem de învățământ dual

o      Instituțiilor de învățământ superior –                asistent universitar

–                inginer

–                laborant

o      Centrelor de formare continuă –                manager

–                metodist

–                formator/instructor

o      Ministerelor de resort –                consultant/specialist în domeniul învățământului vocațional și formarea pe tot parcursul vieții

Programul de master Pedagogie vocațională – Inginerie și fabricație prin finalitățile de studii și competențele declarate va permite absolvenților să-și continuă studiile la un program de doctorat (ciclul III de studii) la specialitățile aferente domeniului Educație în orice universitate din țară sau peste hotarele ei în cadrul acordurilor de parteneriat existente.

Celor interesați de această ofertă educațională Comisia de Admitere UTM le propune înregistrarea prealabilă online – https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-ii-master/ sau prin telefon – 0790-32-451, pentru depunerea actelor în ziua și ora preferată și a economisi timp.

Fii parte a familiei UTM pentru că Inginerii creează Viitorul!