Capacităţile şi abilităţile profesionale ale angajaţilor oricărei întreprinderi, indiferent de industria sau domeniul de activitate, reprezintă factorul-cheie de succes al acesteia. Or, succesul şi gradul înalt de competitivitate al întreprinderilor, în special cele producătoare cu potenţial de export, constituie acea temelie care poate asigura o dezvoltare economică durabilă şi ascendentă a Republicii Moldova. În acest context Republica Moldova este pe cale să piardă avantajul competitiv pe care am considerat că-l avem, cu referință la forța de muncă ieftină, disponibilă şi relativ calificată. Problema cea mai mare a fost și este atît neconcordanța cererii de forță de muncă cu oferta sistemului educațional, cît și nivelul de pregătire al proaspeților absolvenți care din păcate imediat după absolvire nu dispun nici de calitățile și nici de abilitățile necesare la locul de muncă. Principala cauza a lipsei abilităților profesionale și personale ale absolvenților instituțiilor de învățămînt rezidă, pe de o parte,  în programele de studii, inclusiv şi cele universitare, care nu sunt suficient de flexibile şi corelate cu cerinţele mediului de afaceri. Pe de altă parte,  nici instrumentele şi metodele de pregătire profesională nu garantează aplicabilitatea la locul de munca, ocupat după absolvire, a cunoștințelor  şi abilităţilor acumulate. Stagiile, denumite „practici de producere”, nu ameliorează cu mult situaţia, fiindcă acestea sunt utile doar  pentru a obține conexiuni cu mediul de afaceri și o viziune generală asupra problemelor întreprinderii sau organizaţiei respective. Un astfel de proces nu permite angajarea imediată şi productivă a tinerilor absolvenţi. În domeniul instruirii profesionale în Germania s-a impus sistemul dual de instruire, care reprezintă o îmbinare armonioasă între instruirea profesională practică şi pregătirea teoretică solidă, drept una dintre temeliile unei economii prospere. Sistemul dual, ce va fi implementat în cadrul Colegiului de Inginerie din mun. Strășeni, va da posibilitatea absolvenților unui liceu îmbinînd pregătirea teoretico-ştiinţifică cu cea practică, acestea fiind o alternativă atractivă studiilor universitare. Alternarea  fazelor de studii teoretice în cadrul instituției cu cele practice în halele şi birourile întreprinderii, adică aplicarea imediată în practică a conținutului diferitelor cursuri teoretice, va conduce la integrarea în companie a absolvenţilor imediat după finalizarea studiilor. Mai mult ca atât, sistemul respectiv de pregătire profesională presupune un statut dublu al studentului: pe de o parte, el va face studii teoretice în cadrul Colegiului de Inginerie, iar pe de altă parte, în acelaşi timp, va fi angajat la una din întreprinderile-partenere ale proiectului, unde, în perioadele practicii de producere, va îndeplini sarcinile reale ale unui angajat, fiind pentru aceasta remunerat. Astfel, probabilitatea ca el, studentul, după absolvire să fie angajat permanent la întreprinderea respectivă, creşte considerabil. Prin urmare, marele avantaj al acestui proiect constă în faptul, că sistemul dual, care în linii mari constă într-un parteneriat eficient dintre instituția de învățămînt şi întreprinderile-partenere, va asigura atât pregătirea profesională a viitorilor angajaţi, cât şi posibilităţi reale de a obţine un loc de muncă în Republica Moldova cu un salariu competitiv. Pregătirea studenţilor, pentru viitoarea carieră profesională, de către Colegiul de Inginerie, în comun cu întreprinderile partenere, reprezintă un avantaj indiscutabil. Toate deciziile cu privire la organizarea studiilor sînt luate în comun de către parteneri. Această cooperare şi conlucrare eficientă asigură garanţia actualităţii materiilor studiate şi a formării abilităţilor practice relevante/necesare întreprinderilor partenere. Studiile sunt planificate să dureze doi ani. În fiecare semestru, studiile teoretice la Colegiul de Inginerie vor alterna cu studiile practice la unul dintre centrele de instruire practică din întreprinderile partenere care vor dura circa douăsprezece săptămîni. 

Colegiul de Inginerie va începe activitatea la data de 01 septembrie 2018, respectiv se va realiza admiterea studenților pentru anul de studii 2018 – 2018, la următoarele specialități:

 • Inginerie mecanică sau Mecatronică şi
 • Utilaj tehnologic industrial și accesorii

Programul de studii „Inginerie Mecanică/Mecatronică” pregătește specialiști pentru calificarea „Tehnician mecatronică”, care vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere, exploatare și reparare a sistemelor mecatronice:

 • Testarea prototipurilor;
 • Conceperea și realizarea schemelor de montaj ale echipamentelor mecatronice;
 • Estimarea cantităților și costurilor materiale;
 • Estimarea forței de muncă necesare;
 • Asigurarea controlului tehnic al instalațiilor;
 • Întreținerea sistemelor mecatronice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.

Pregătirea operator la mașini cu comandă numerică în cadrul specialității Utilaj tehnologic industrial și accesorii asigură absolventului capacitatea de a executa repere de complexitate medie, prin utilizarea, programarea și deservirea specifică a mașinelor-uneltă cu comandă numerică. Activitățile desfășurate de aceasta implică cunoașterea mașinilor semiautomate și automate destinate operațiilor specifice, atât din punct de vedere funcțional cât și instrucțiunilor și procedurelor de lucru aferente acestora, conform prevederilor din documentația tehnică. Acticvitatea implică atât primirea și transmiterea de informații de specialitate, realizarea pieselor finite care să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuți cât și lucrul în echipă, respectarea normelor de prevenire a riscurilor profesionale privind sănătatea și securitatea muncii, a regulilor de protecția mediului și modului de acționare pentru situații de urgență.

Utilitățile și rezultate ale învățării:

 • Realizarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei;
 • Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală;
 • Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice;
 • Măsurarea dimensiunilor tehnice specifice proceselor industriale;
 • Realizarea desenului tehinic pentru organe de mașini;
 • Realizarea ansamblărilor mecanice;
 • Fabricarea reperilor pe mașini unelte convenționale;
 • Realizarea preciziei de prelucrare;
 • Executarea pieselor pe mașini cu comandă numerică;
 • Executarea lotului de piese printr-un program după desen;
 • Întreținerea și inspecția sistemelor tehinice;
 • Monitorizarea, optimizarea și asigurarea calității proceselor de fabricație.

Colegiul de Inginerie are un laborator dotat cu utilaje și echipamente de ultimă generație, la care elevii vor fi instruți să le mânuiască și să asigure mentenața. Procesul de instruire va fi asigurat de profesori cu experință și cunoștințe vaste în domeniu. Pregătirea tehnică generală, este completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării și prelucrării asistate de calculator. Discipline economice ce sunt absolut necesare pentru formarea unei vederi largi asupra producției și desfacerii produselor industrial. Pentru studenții din alte regiuni ale țării, este planificat și un cămin studențesc, cu o capacitate de 22 camere de locuit, utilat în conformitate cu standartele europene. Partenerii Colegiului de Inginerie din oraşul Străşeni: Draexlmaier, Gebauer and Griller, Sumitomo, La Trivineta Cavi Development, Coroplast, Blacksea-EMS, Luprom, Whetech, Renardenterprises  vor asigura organizarea procesului de instruire practică și locuri de muncă. Grație acestui fapt, rata de angajare după absolvire a elevilor Colegiului este cca 90%.