Ambasadoare Stîngaci, în acest an marcăm cea de-a 25-a aniversare a relațiilor diplomatice între Italia și Moldova. Este o etapă importantă care consolidează, de fapt, și imaginea comunității moldovenești din Italia. Ce ne puteți spune la acest subiect?
Întradevăr, am ajuns la o etapă importantă și mă bucur mult că în acești 25 de ani am reușit să construim relații excelente cu Italia. Astăzi Italia este unul dintre cei mai importanți parteneri politici și economici ai Republicii Moldova, cu peste 30 de acorduri bilaterale în diverse domenii. Moldova are o prezență instituțională solidă în Italia: pe lângă Ambasada de la Roma, avem un Consulat general la Milano, un Consulat la Padova. În acest an am deschis trei consulate onorifice în Toscana, Marche și Abruzzo, Puglia, Basilicata și Molise. Avem o Cameră de Comerț Italo-Moldavă și o Cameră de Comerț Moldo-Italiană. Evident că în toți acești ani și imaginea comunității noastre s-a consolidat. Cei peste 250 mii de cetățeni moldoveni care și-au găsit în Italia a doua patrie, miile de familii mixte moldo-italiene crează o legatură indisolubilă între popoarele noastre. Este o comunitate bine integrată, structurată în peste 70 de asociații, cu circa 50 de parohii în care slujesc preoți moldoveni. Avem artiști, sportivi de performanță, avocați, peste 400 de medici moldoveni care activează în spitalele din toată Italia. Avem peste 5000 de titulari de întreprinderi, majoritatea în construcții, comerț, transporturi, servicii. Circa 2500 de studenți universitari, în creștere cu 20% în ultimii doi ani. Doar anul trecut, peste 300 de tineri moldoveni au absolvit diverse facultăți în Italia. Bunul nume al țării îl mențin, nu în ultimul rând, zecile de mii de moldovence și moldoveni care muncesc onest în familiile
și pe șantierele italiene.

… și pe frontul relațiilor comerciale?
Pe frontul relațiilor economice și comerciale mergem, la fel, destul de bine. Italia este prezentă în Moldova cu peste 1200 de societăți, plasându-se pe locul doi după numărul întreprinderilor străine şi investiţiile în capitalul social.
Italia se plasează stabil pe locul doi și după volumul schimburilor comerciale, care în primele zece luni ale acestui an a înregistrat o creștere cu peste 15%. Bineînțeles, ne-am dori o dinamică și mai mare. Tocmai de aceea muncim mână în mână cu Consulatele Onorifice și Camerele de Comerț, cu care am reușit să organizăm și în acest an forumuri de
afaceri, misiuni economice, prezentări de țară la Fermo, Arezzo, Barletta, Pordenone, Chieti, Bari, Chiavari, Siena. Sunteți foarte apreciată atât pe plan diplomatic cât și social, pentru angajamentul constant față de comunitatea moldovenească din Italia.

Cum vă puteți descrie anul de muncă care se încheie la Ambasada Moldovei la Roma? Ce proiecte aveți pentru viitor?
A fost un an intens. Am reușit să organizăm întrevederile celor doi Președinți la Roma și ai Miniștrilor de Externe la Palermo. Am avut numeroase activități de promovare comercial economică, cu caracter social, cultural, caritabil. Cooperarea noastră sectorială, în special, în domeniul afacerilor interne, migrației de muncă, agriculturii, culturii s-a consolidat semnificativ. Pentru anul care vine, prioritară rămâne organizarea vizitei la Roma a Prim- ministrului Republicii Moldova, valorificarea Președinției italiene la OSCE pentru avansarea pe calea soluționării problemei transnistrene, consolidarea cadrului juridic bilateral. Mă bucur mult că avem evoluții pozitive în privința Acordului privind protecția socială și a Acordului privind recunoașterea titlurilor de studii. În luna februarie, la încheierea anului aniversar de 25 de ani de la stabilirea relațiilor moldo- italiene, vom organiza o recepție, însoșită de un vast program cultural artistic.
Avem în agendă mai multe evenimente de promovare a țării și a oportunităților de afaceri. În centrul atenției noastre va continua să rămână comunitatea noastră. Chiar acum, în ajun de sărbători, organizăm la Roma, împreună cu comunitatea și pentru comunitate un frumos concert cu genericul ”Crăciun cu DOR de Casă”, cu participarea îndrăgitei noastre artiste Geta Burlacu.

25 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica di Moldova

Ambasciatrice Stingaci, quest’anno intercorre il venticinquesimo anniversario di relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Repubblica di Moldova. E’ un importante traguardo che consolida di fatto anche l’immagine della comunità moldava in Italia. Cosa può riferire al riguardo?
In effetti, abbiamo raggiunto un traguardo importante e sono molto lieta che in questi venticinque anni siamo riusciti a costruire eccellenti rapporti con l’Italia. Oggi l’Italia è uno dei più importanti partner politici ed economici della Repubblica di Moldova, con oltre 30 accordi bilaterali in vari campi. La Moldova ha una presenza istituzionale solida in Italia: oltre all’Ambasciata a Roma, abbiamo un Consolato generale a Milano, un Consolato
a Padova. Quest’anno abbiamo istituito tre Consolati onorari in Toscana, Marche e Abruzzo, Puglia, Basilicata e Molise. Abbiamo una Camera di Commercio Italo-Moldava ed una Camera di Commercio Moldo-Italiana. Ovviamente, in tutti questi anni, anche l’immagine della nostra comunità si è consolidata. Gli oltre 250 mila cittadini moldavi che hanno trovato la loro seconda patria in Italia, le migliaia di famiglie miste moldo-italiane creano un legame indissolubile tra i nostri popoli. È una comunità ben integrata, strutturata in oltre 70 associazioni, con circa 50 parrocchie ortodosse moldave. Abbiamo artisti, sportivi di alto livello, avvocati, oltre 400 medici moldavi che lavorano negli ospedali di tutta l’Italia. Abbiamo oltre 5000 titolari di aziende, la maggior parte nell’edilizia, commercio,
trasporti, servizi. Circa 2500 studenti universitari, in aumento del 20% negli ultimi due anni. Solo l’anno scorso, oltre 300 giovani moldavi si sono laureati in varie università d’Italia. Il buon nome del paese lo mantengono, non da ultimo, le decine di migliaia di moldave e moldavi che lavorano onestamente nelle famiglie e sui cantieri italiani.

… e sul fronte delle relazioni commerciali?
Anche sul fronte delle relazioni economiche e commerciali andiamo abbastanza bene. L’Italia è presente in Moldova con oltre 1200 aziende, classifi candosi al secondo posto per il numero di imprese straniere e per gli investimenti nel capitale sociale. L’Italia è saldamente al secondo posto anche per il volume degli scambi, che nei primi dieci
mesi di quest’anno è aumentato di oltre il 15%. Certo, auspichiamo una dinamica ancora più signifi cativa. Proprio per questo lavoriamo mano nella mano con i Consolati onorari e le Camere di commercio, con i quali siamo riusciti ad organizzare quest’anno business forum, missioni imprenditoriali, presentazioni paese a Fermo, Arezzo, Barletta, Pordenone, Chieti, Bari, Chiavari, Siena, Chisinau. Lei è molto apprezzata e stimata sia sul fronte diplomatico che quello sociale per il costante impegno a favore della comunità moldava in Italia.

Come può descrivere quest’anno di lavoro presso l’Ambasciata moldava a Roma? Quali progetti ha per il futuro?
E’ stato un anno intenso. Siamo riusciti a organizzare gli incontri tra i due Presidenti della Repubblica a Roma e dei Ministri degli Esteri a Palermo. Abbiamo avuto molte attività di promozione commerciale ed economica, sociale, culturale, caritatevole. La nostra cooperazione settoriale, in particolare, nei settori degli affari interni, della migrazione per lavoro, dell’agricoltura e della cultura, si è notevolmente rafforzata.
Per il prossimo anno, rimane prioritaria l’organizzazione della visita a Roma del Primo Ministro della Repubblica di Moldova, la valorizzazione della Presidenza italiana all’OSCE per progredire nella soluzione del problema della Transnistria, il raff orzamento del quadro giuridico bilaterale. Sono molto lieta per gli sviluppi positivi riguardo all’Accordo sulla protezione sociale e all’Accordo sul riconoscimento dei titoli di studio.
A febbraio, a conclusione del 25° anno anniversario dei rapporti diplomatici moldo-italiani organizzeremo un ricevimento, con un ampio programma culturale ed artistico. Abbiamo in programma diversi eventi per promuovere il Paese e le opportunità di aff ari. Al centro della nostra attenzione continuerà a rimanere la nostra comunità. Proprio in questi giorni, alla vigilia delle feste natalizie, stiamo organizzando a Roma con la comunità e per la comunità un bel concerto, “Craciun cu DOR de Casa”, con la nostra amata artista Geta Burlacu.