Pe 26 martie 2021, Universitatea Tehnică a Moldovei și AA „Agenția Națională Transport Auto” au semnat un Acord-cadru de colaborare.

Scopul principal semnării acestui acord este extinderea relațiilor de colaborare şi parteneriat între Agenție şi Universitate, în contextul tradițiilor de parteneriat între instituțiile satului de resort și universitățile din RM.

Unul din obiectivele ce urmează a fi realizate în cadrul colaborării ține de formarea profesională continuă ca parte componentă a învățării pe durata activității profesionale a cadrelor manageriale, specialiștilor din domeniile transporturilor și infrastructurii drumurilor. Astfel, în funcție de specialitatea studenților și a masteranzilor, urmează a fi planificate și organizate stagiile de practică în diferite Direcții și subdiviziuni ale Agenției.

Totodată, se preconizează perfecționarea sistemului de pregătire a cadrelor inginerești la nivelul standardelor internaționale, în conformitate cu principiile Bologna, cerințele „Cadrului European al Calificărilor (EQF), prevederile Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova referitor la domeniile educației, cercetărilor şi transferului de tehnologii în domeniul  transporturilor  şi infrastructurii drumurilor. Realizarea acestui obiectiv preconizează implicarea reprezentanților Agenției în procesul de instruire a studenților, cursanților programelor de formare continuă, inclusiv în Comisiile de Stat pentru susținerea examenelor de licență (ciclul I), tezelor de masterat (ciclul II), proiectelor de diplomă de recalificare a specialiștilor, examenelor de absolvire a cursurilor de perfecționare.

Pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Acord, părțile vor constitui un Grup de lucru, în componența căruia vor delega reprezentanți/specialiști pentru identificarea unor obiective concrete, acțiunile necesare, termenele de executare, finalitățile și soluțiile de implementare și promovare.